VÝBEROVÉ KONANIE

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok,
Uršulínska 3, 812 04 Bratislava

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa
Spojenej školy sv. Uršule,
Nedbalova 4, 811 01 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru pre príslušný druh a stupeň školy v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie

Osobitné podmienky:

 • predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti (§ 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)

Vítané predpoklady

 • znalosť  a orientácia v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve zariadenia s právnou subjektivitou a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva
 • aktívna znalosť práce s PC
 • znalosť cudzieho svetového jazyka
 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov
 • vyjadrenie správcu farnosti k osobe uchádzača

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
1. vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. doklad  potvrdzujúci dĺžku odbornej pedagogickej praxe
4. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
5. fotokópia o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady
6. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
7. súpis prípadných realizovaných projektov
8. kópie certifikátov alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
9. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky s dokladmi treba doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie Spojená škola sv. Uršule“ najneskôr do 4.2.2020 na adresu: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava. V prípade osobného doručenia prihlášky vyhlasovateľ určuje termín doručenia dňa 4.2.2020 od 9.00 do 12.00 hodiny. Uchádzači, ktorí splnia uvedené podmienky budú informovaní vyhlasovateľom o termíne a mieste výberového konania.

V Bratislave dňa 20.12.2019

Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela, OSU
provinciálna predstavená