VÝBEROVÉ KONANIE

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok,

Uršulínska 3, 812 04 Bratislava

 

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou Angely Merici,

Halenárska 45, 917 01 Trnava

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru pre príslušný druh a stupeň školy v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • absolvovanie 1. atestácie

Osobitné podmienky:

 • predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti ( § 10 zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)

Vítané predpoklady

 • znalosť  a orientácia v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve zariadenia s právnou subjektivitou a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva
 • aktívna znalosť práce s PC
 • znalosť cudzieho svetového jazyka
 • absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov
 • vyjadrenie správcu farnosti k osobe uchádzača

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:

 1. vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
 2. štruktúrovaný profesijný životopis
 3. doklad  potvrdzujúci dĺžku odbornej pedagogickej praxe
 4. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 5. fotokópia o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady
 6. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 7. súpis prípadných realizovaných projektov
 8. kópie certifikátov alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania
 9. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky s dokladmi treba doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie ZŠ s MŠ Angely Merici“ najneskôr do 22.6.2020 na adresu: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava. V prípade osobného doručenia prihlášky vyhlasovateľ určuje termín doručenia dňa 22.6.2020 od 9.00 do 12.00 hodiny. Uchádzači, ktorí splnia uvedené podmienky budú informovaní vyhlasovateľom o termíne a mieste výberového konania.

 

V Bratislave dňa 26.5.2020

Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela, OSU

provinciálna predstavená