Buďte navzájom spojené zväzkom lásky.
Vážte si jedna druhú, pomáhajte si,
znášajte sa v Ježišovi Kristovi.

ANGELA MERICI, POSLEDNÁ RADA

Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule vznikla v roku 1933. V súčasnosti má 5 komunít so svojimi 59 členkami. Všetky komunity tvoria komunitu provincie pod vedením provinciálnej predstavenej, ktorej sídlo je v Bratislave. 

Provinciálna predstavená sídli v Bratislave a je spojivom medzi komunitami provincie a medzi provinciou a generálnou správou v Ríme. 

V úzkej spolupráci so svojimi radkyňami, provinciálnou ekonómkou a sekretárkou, vykonáva svoje poslanie budovať spolu so všetkými sestrami provinciu zjednotenú v láske a službe Bohu, a schopnú plniť poslanie Inštitútu v Cirkvi. 

Keďže každá členka provincie má zodpovednosť za jej budovanie, osobitné miesto v živote provincie majú celoprovinciálne stretnutia, ktoré majú formačný charakter, posilňujú jednotu a radosť zo stretnutia medzi sestrami, podporujú rozvoj rehoľného života a apoštolátu v provincii.

Náš najstarší kláštor sa nachádza v srdci Bratislavy. 13. jún 1676 sa zapísal do histórie rehole ako deň ich príchodu do Bratislavy. V historickom centre je komplex budov kláštora a škôl spojený s kostolom Loretánskej Panny Márie. V deväťdesiatych rokoch bol sídlom apoštolskej nunciatúry, preto bol poctený prítomnosťou Svätého Otca Jána Pavla II. pri jeho druhej apoštolskej návšteve Slovenska. Starobylá jedáleň, dlhé kláštorné chodby i pracovňa predstavenej komunity sú posvätené jeho prítomnosťou.

 

Apoštolským dielom tejto komunity je Spojená škola svätej Uršule. Niektoré z nás vyučujeme rôzne predmety ako napr. slovenský jazyk, geografia, informatika, náboženstvo…, a podieľame sa aj na iných činnostiach potrebných pri chode školy. 

Ďalšou formou apoštolátu sú nedeľné detské sväté omše, príprava birmovancov, prvoprijímajúcich a služba v kostole. 

V priestoroch kláštora sa nachádza aj provincialát, naša komunita slúži provincii i tým, že prijímame sestry pri provinciálnych stretnutiach, tiež sme otvorené pre domáce i zahraničné návštevy provincie.

Uršulínky prišli do Trnavy v roku 1724. V centre mesta sa nachádza náš kláštor a uršulínske školy.

V súčasnosti spravujeme a pôsobíme na dvoch školách, ktoré nesú meno zakladateľky uršulínok Angely Merici. Sú to: Základná škola s materskou školou Angely Merici a Gymnázium Angely Merici. 

Pri Gymnáziu Angely Merici sa nachádza školský internát pre dievčatá. 

Okrem náboženstva vyučujeme aj iné predmety. Tiež pracujeme v Centre voľného času pri ZŠ s MŠ Angely Merici, kde sa žiaci po vyučovaní môžu zapojiť do rôznych voľnočasových aktivít. 

Ako komunita spravujeme kostol, kde dávame priestor pre rôzne modlitbové stretnutia. Venujeme sa aj iným druhom apoštolátu.

V malom vinohradníckom mestečku, ktoré je známe svojou keramikou a slovenskými národovcami, od začiatku 20. storočia pôsobíme v neveľkom kláštore. 

Kláštorné budovy, ktoré kedysi slúžili pre školy, sú v súčasnosti využívané na voľnočasové aktivity Slovenskej asociácie bývalých uršulínskych žiakov, ktorá si v nich založila Súkromné centrum voľného času a tiež Claudianum – nezisková organizácia poskytujúca dennú sociálnu starostlivosť pre dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím. 

Aktívne sa zapájame do života miestnej farnosti a pracujeme v Centre kde nachádzajú priestor nielen deti, ale aj ich rodičia. Okrem krúžkov, v ktorých deti a mladí dosahujú veľmi dobre výsledky, sú záujemcom ponúkané aj rôzne akcie mimo Centra, na ktorých ich doprevádzame (púte, letné tábory, festivaly, stretnutia mladých…). 

V rámci pastorácie vo farnosti v spolupráci s kňazom poriadame duchovné obnovy pre deti,  pripravujeme deti a dospelých k sviatostiam, prinášame chorým a starým ľuďom sv. prijímanie do ich domov a do zariadenia sociálnych služieb a pomáhame v starostlivosti o kostol. 

Ďalšou formou nášho apoštolátu je vyučovanie náboženstva na štátnych školách v Modre.

Na kopci v Ružovej doline sa nachádza komunita prevažne starších sestier, ktorých prvoradým apoštolátom je život modlitby a obety. Podľa možností a síl sa zapájame do života Cirkvi, sme otvorené pre prítomnosť ľudí, aby mohli pri nás načerpať duchovnú silu a zveriť sa do našich modlitieb. Vzhľadom na pokročilý vek a rôzne zdravotné ťažkosti, spájanie sa s trpiacim Kristom je pre mnohé nás zároveň aj jediným apoštolátom. 

Mladšie sestry, ktoré sú zamestnané charitou, sa spolu s laikmi podieľajú na opatere sestier a prácach v charitnom dome a zároveň táto spolupráca je obohatením pre všetkých. 

Kláštor sa nachádza vo veľmi peknom prostredí, ktorého súčasťou je aj Lurdská jaskyňa, pri ktorej sa modlíme spolu s farníkmi každú prvú sobotu v letných mesiacoch ruženec a iné mariánske modlitby.  

Neďaleko Katedrály sv. Alžbety, Štátneho národného divadla a hrajúcej fontány sa nachádza kláštor zo 17. storočia a komplex školských budov, ktoré slúžia Strednej zdravotníckej škole sv. Alžbety. Naša komunita je jedinou komunitou na východe Slovenska. Jej prvoradým apoštolským poslaním je výchova, ktorá zahŕňa rôzne vekové kategórie.

Charizmu sv. Angely odovzdávame pri stretnutiach a rozhovoroch so všetkými, ktorí navštevujú náš dom. Kto medzi nich patrí?

  • študentky stredných škôl ubytované na Školskom internáte pri SZŠ sv. Alžbety
  • študentky vysokých škôl a mladé pracujúce ženy, ktorým v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom ponúkame aj priestor na duchovný a osobnostný rast
  • kňazi a rodiny s deťmi na nedeľných rodinných svätých omšiach spojené s katechézou pre deti
  • všetci, ktorí ponúkajú svoje dary a čas na prípravu aktivít pre deti a rodiny (prímestský letný tábor, karneval, ples, sánkovačka,…)

V odkaze nášho poslania SERVIAM sme otvorené aj na pomoc núdznym a rôznym formám pomoci.