RÍMSKA ÚNIA
RÁDU SV. URŠULE
URŠULÍNKY

SLOVENSKÁ PROVINCIA

Rímska únia Rádu sv. Uršule, ľudovo sestry uršulínky, je jedna z vetiev duchovnej rodiny, ktorú založila sv. Angela Merici. Sme medzinárodný, kontemplatívno-apoštolský inštitút. Charakterizuje nás snúbenectvo s Kristom (kontemplácia), materstvo (apoštolát) a sesterstvo (komunitný život), ktoré sú typické a podstatné pre náš život. Naším poslaním je výchova v rozmanitých formách so zreteľom na evanjelizáciu. Sme povolané odpovedať na potrebu Boha v každom človeku, mať na zreteli vždy vývoj celého človeka, prejavovať úctu, porozumenie a pomoc.

Nech majú Ježiša Krista
za svoj jediný poklad,
pretože tam bude tiež
ich láska.

ANGELA MERICI, 5. ODKAZ

Tento web používa technické cookies. Viac informácii o tom čo sú cookies, prečo a ako ich používame a tiež ako si ich môžete nastaviť nájdete na odkaze www.ursulinky.sk/cookies.