Krížová cesta so sv. Angelou Merici

Úvod

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

Svätá Angela, Ty, ktorá si nachádzala útočiste pri nohách Ukrižovaného, sprevádzaj nás touto krížovou cestou, ktorou chceme putovať spolu s Tebou. Ty, ktorej život bol úplne oddaný Najvyššiemu, veď nás tajomstvami tvojho života a cez ne nás vovádzaj aj do tajomstva utrpenia toho, ktorý je naším jediným Pokladom.
Ježišu, pretváraj naše srdcia. Urob nás vnímavými, súcitnými a upriamenými na Teba, ktorý si náš jediný Život a naša Nádej.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

1. zastavenie - Ježiš je odsúdený na smrť - SLOBODA

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Sloboda ostáva slobodou, najvyšším pokladom človeka a jeho súkromným vlastníctvom. Preto obetovať ju Bohu bolo najvzácnejším gestom človeka, kladúceho ju definitívne na druhé miesto, po vôli Božej. Pre Angelu to znamenalo, že zo svojej slobody urobila služobnicu vôle Božej a že jej rozhodovania budú vždy v súlade s Božími zámermi, i keď budú rozdielne od jej zámerov. A to nie pre nejaké nedobrovoľné zrieknutie, ale zo slobodného úkonu vôle, ktorým vlastne prijala vôľu Božiu. To je Angelina sloboda: cítiť sa slobodnou tým, že opätovne slobodne si volí Božiu vôľu.”

Angela, žena plná múdrosti a rozvážnosti, úplne odovzdaná do Božej vôle. Slobodou sa stáva voľba Božej vôle.

“Hľa, prichádzam, aby som plnil Tvoju vôľu.” Ž 40, 8 – 9

V momentoch, keď zaznieva rozsudok smrti, stojíš pred vládcami tohto sveta. Odsúdili Ťa. Neprávom. No Ty si dôveroval, že aj tento moment je Otcovou vôľou. Zriekol si sa slobody, prijal si Otcovu vôľu a tým si pre nás získal slobodu – slobodu Božích detí.

Ježišu, pomôž mi uvedomiť si, že  sloboda začína plnením Otcovej vôle.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie - Ježiš berie kríž na svoje plecia – ROZHODNUTIE

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Angela sa modlila na kolenách v šere kostola sv. Afry a prosila s dušou plnou úzkosti: “Je to možné, aby to bola práve moja úloha?” Videla svoje medze, nikto ich nepoznal lepšie ako ona. Vedomie vlastnej neschopnosti ju paralyzovalo. Nedostatok prostriedkov jej odoberal odvahu. Ale jedného večera to prišlo ako blesk z neba. Čoho sa bála? Veď nie ona založí spoločnosť, ale Boh skrze ňu. Prišla tá hodina… Neschopná a biedna… preto bola vyvolená, aby sa Božia moc ukázala v celom svojom lesku. Angela sa jasne rozhodla: pôjde proti prúdu, bude čeliť nepopularite, ale začne. Začiatočná intuícia sa teraz v modlitbe vyhraňovala a nadobúdala podoby. Boží zámer sa vyjasňoval.”

Angela, vedomá si svojich limitov, ale predovšetkým vedomá si toho, že je nástrojom, cez ktorý Boh napĺňa svoj plán. Rozhodnutie v pokore plniť Otcovu vôľu.

“Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich, no nie moja vôľa nech sa stane, ale tvoja.” Lk 22, 42

Slová rozhodnutia nielen prijať, ale aj plniť Otcovu vôľu. Rozhodnutie vziať kríž na svoje plecia, kráčať krížovou cestou a čeliť opovrhnutiu a nepopularite uprostred davu, kráčaš proti prúdu očakávaní. Namiesto koruny kráľa, dostávaš kríž odsúdenca.

Ježišu, pomôž mi napriek vedomiu si svojich limitov, mať srdce rozhodné, srdce kráčajúce proti prúdu, no plniace vôľu Najvyššieho.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie - Ježiš padá prvý raz pod krížom - POSLUŠNOSŤ

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Čo sa týka poslušnosti… stačilo pýtať si od Angely nejakú radu a hneď bolo vidieť priamosť jej svedomia, jej lojálnosť a úctu k zákonitej autorite a ku každému nariadeniu vychádzajúcemu od autority. Poslušnosť je zrieknutie sa seba, vlastnej vôle, vlastného ja. Matka povzbudzovala, odporúčala, odvolávala sa na dobrú vôľu dcér, nerozkazovala. <<Nadovšetko však treba poslúchať rady a vnuknutia, ktoré nám Duch Svätý neprestajne dáva v hĺbke srdca. Jeho hlas počujeme tým hlasnejšie, čím čistejšie a bezúhonnejšie je naše svedomie.>>

Angela, trvale pozorná voči vnuknutiam Ducha Svätého, upriamujúc nás na potrebu čistého svedomia. Poslušnosťou sa skláňa pred autoritou samého Boha.

“Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy.” Jn 14, 15 – 17

Poslušnosť prikázaniam z lásky rovná sa prítomnosť Tešiteľa, Ducha pravdy. Ty si bol poslušný Otcovi v každom okamihu svojho života, poslušný až na smrť. Kráčaš krížovou cestou a aj pri svojom prvom páde vstávaš, aby si dokonal dielo, z lásky k Otcovi, z lásky ku mne.

Ježišu, prosím ťa o milosť čistého srdca, ktoré bude schopné načúvať a poslúchať vnuknutia Tešiteľa, ktoré bude schopné aj po páde znovu vstať a kráčať z lásky k Otcovi, k naplneniu poslania.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie - Ježiš sa stretá so svojou Matkou - TICHÁ PRÍTOMNOSŤ

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Brescia sa javila jej očiam biedna, ale odhodlaná uzdraviť sa z vlastných rán. Ani dom Kataríny Patengolovej nebol ušetrený, ale už dostával svoj pôvodný vzhľad. Omnoho ťažšie bolo uzdraviť rany srdca. Angelina viera tak zapôsobila na Katarínu, že pomaličky nadobúdala odvahu. Angela sa zdržiavala pri nej, pritom priadla, tkala a rozprávala jej rozličné zážitky a Katarína jej zase rozprávala o svojich troch deťoch. Angela ju v tichosti počúvala. A potom jej hovorila tónom teplým a presvedčivým, že Boh nás niekedy oberie o všetko, aby nás potom mohol obohatiť dobrami, ktoré nám ani život ani smrť nemôžu vyrvať. Vedela nájsť cesty srdca, keď chcela utíšiť nejaké utrpenie alebo priviesť niekoho na Božiu cestu.”

Angela, milujúca atmosféru mlčanlivosti. Vnímavé a citlivé srdce matky, ktoré svojou tichou prítomnosťou načúva a sprevádza tých, ktorí hľadajú Božiu cestu. Tichá prítomnosť v každodennosti.

“Hľa, služobnica Pána.” Lk 1, 38

Mária, verná služobnica Pána, starostlivá Matka, Ty, ktorá sprevádzaš Syna na každej ceste, aj tej krížovej. Svojou prítomnosťou dodávaš odvahu a stojíš verne pod krížom až do poslednej chvíle. Áno, aj v tejto chvíli zaznieva Tvoje “hľa, služobnica Pána.”

Ježišu, posilňuj moje srdce, aby aj vo chvíľach, kedy možno nerozumiem, nechápem a nevnímam Tvoju prítomnosť, som dokázala tak ako Mária, zostať verná a veriť, že aj napriek tichu, si neustále prítomný v mojom živote.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie - Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž - LÁSKA

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Láska je taká… Myslím na drahokamy pani Lukrécie alebo pani Ginevry. Keď na ne zasvieti slnko, odrážajú sa od nich rozličné lúče. Láska ku Kristovi je tiež taký drahokam, jedinečná vec. Keď sa snažíme žiť v Božom svetle, vychádza z neho mnoho lúčov: chudoba, panenstvo, poslušnosť, vernosť, dobrota, radosť, trpezlivosť… nemožno ich všetky vymenovať.”

Angela, odrážajúca lásku ku Kristovi v celom svojom bytí, v každom svojom konaní a slove. Láska oživovala zvnútra všetko to, čo robila.

“Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.” Lk 23, 26

“Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov; mne ste to urobili.” Mt 25, 40

Ty, ktorý sám si Láska a ktorý si preukazoval skutky lásky k blížnemu pri starostlivosti o hladné zástupy, pri uzdraveniach chorých, pri odpúšťaní hriechov, nechávaš Šimona z Cyrény, aby Ti službou preukázal lásku. Kto vie, pre koho to bola väčšia služba, pre Teba, či pre Šimona? Láska k Tebe a Tvoja láska ku mne sú vzácnymi drahokamami.   

Ježišu, daruj mi srdce slúžiace, srdce milujúce, srdce ochotné vziať na seba kríž toho druhého a kráčať spolu s ním, tak ako Ty si kráčal so Šimonom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie – Veronika podáva Ježišovi šatku – ROZLIŠOVANIE

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“V Saló mohla Angela predložiť svojmu duchovnému otcovi štýl života, aby ho posúdil, poradil jej a viedol ju na jej ceste k Bohu. Predkladala mu svoje pozorovania, ktoré si nadobudla skúsenosťou nevydanej ženy, ženy samej a osamotenej vo svojom zasvätenom živote. Skúsila, ako ťažko je rozlišovať bez solídnej podpory bezprostredného vodcu. Musela zotrvávať v učenlivom postoji voči Duchu Svätému, aby sa mohla orientovať vo svojom duchovnom živote. Ale aká vnútorná čistota bola potrebná, aby nezamenila svojho ducha s Duchom Božím.”

Angela, majúca jasný cieľ a víziu života, schopná rozlišovať znamenia čias.

“Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať ochrnutému: „Odpúšťajú sa ti hriechy,“ alebo povedať: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“?” Mk 2, 8 – 9

Veronika, žena odvahy a rozlišovania. Vystupuje z davu, proti prúdu, aby sa stretla s Tebou, s Láskou a nehľadiac na seba, poslúžila Tebe. Jej kritéria boli jasné. Jej prioritou si bol Ty. A Ty si jej to odmenil sebou samým.

Ježišu, prosím Ťa o múdrosť rozlišovať, o jasné priority v mojom živote, o srdce, ktoré s jasným cieľom a víziou pôjde aj proti prúdu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie - Ježiš padá druhý raz pod krížom - PANENSTVO

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Panenstvo.” O čistote chcete hovoriť? Spýtal sa Angely Gabriel Cozzano. “Nie, messer, o panenstve. Viete, všetci sú viazaní zachovávať čistotu primeranú svojmu stavu. Či nie je aj manželská čistota? Ide tu predovšetkým o panenstvo duchovné. To fyzické by samo o sebe nestačilo. Panenstvo duchovné je omnoho ťažšie než panenstvo telesné. To znamená duša bez štrbiny, celá obrátená k Pánovi. Keď sa spácha hriech proti láske, v duši sa niečo zlomí a jej panenstvo je preč. Ja sa snažím ho znovu získať, len čo si uvedomím, že som zhrešila voči blížnemu.”

 Angela, strácajúc seba samú, nachádzajúc všetko v Kristovi, už nežije ona, ale v nej žije Kristus, to je jej veľkosť a dôstojnosť.

“Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.” Mt 5, 23 – 24

Padáš druhý krát. Pod krížom. Pod krížom mojich hriechov. Koľko krát padám ja. Ani sa to nedá spočítať. Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Toľko denných pádov a Ty stávaš aj za mňa, berieš kríž a kráčaš k môjmu vykúpeniu.

Ježišu, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného, ducha, ktorý po páde dokáže vstať a kráčať ďalej.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

8. zastavenie - Ježiš napomína plačúce ženy - PUTOVANIE

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Púť do Jeruzalema: Angela si pripravila tie najpotrebnejšie veci a vydala sa na cestu. Pozorovala more. Zdvihla oči k nebu posiatemu hviezdami a dobrorečila Pánovi. Počas dňa sa z pútnickej lode ozývali posvätné spevy a modlitby. Púť do Ríma bola pre Angelu aktom viery. Splnila všetky podmienky predpísané na získanie jubilejných odpustkov. Keď Angela navštívila Klementa VII, pápeža, ten si pomyslel: Angela by mohla byť jedna z tých najväčších hviezd a vyzval ju, aby ostala vo Večnom meste. No ona, s rozvahou jej vlastnou, odpovedala: “Vaša Svätosť, myslím, že ja nie som povolaná na toto poslanie.” A pápež pochopil, že Duch Svätý vedie ženu kľačiacu pri jeho nohách, vyvolenú pre veľké dielo, ktoré by bolo na úžitok celej Cirkvi.”

Angela, tá, ktorá v putovaní posilňuje svoju vieru i vieru spolupútnikov; tá, ktorá s odvahou vyslovuje aj slová, ktoré iní neočakávajú. Putovanie k jasnému cieľu.

“Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi.” Lk 23, 28

Kráčaš s krížom uprostred davu, ktorý Ťa odsúdil. Kráčaš stretajúc ženy, ktoré Ti vyjadrujú súcit. No Ty ich upriamuješ na iný smer, upriamuješ ich samé na seba a na svoje deti. Neočakávané. Možno nepochopiteľné. No potrebné.

Ježišu, daruj mi múdrosť, vedieť rozoznať skutočné potreby sveta, skutočné miesta a ľudí, kde prejaviť súcit; daruj mi odvahu mlčať, keď je to potrebné a hovoriť, keď je to užitočné.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie - Ježiš padá tretí raz pod krížom - CHUDOBA

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Chudoba efektívna – skutočná (nikto ju nespochybní) a chudoba afektívna, po ktorej sa túži (Kam to zamieri?), ale najmä pravá chudoba ducha, ktorou si človek odpúta srdce od každej náklonnosti a túžby po veciach stvorených, pominuteľných a po sebe samom. V Bohu má všetko svoje bohatstvo a mimo Boha sa cíti úplne chudobným… nič… ale s Bohom má všetko. Chudoba je zbaviť sa všetkého pre nebeské kráľovstvo.”

Angela, ktorej bohatstvo spočívalo v jedinom Poklade, ktorým bol Život a Nádej; v jedinom Poklade, ktorým bol Boh sám.

“Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!” Mk 10, 21

Posledný pád. Už Ti neostáva celkom nič. Posledný krok. Dal si úplne všetko, dal si seba samého, aby som ja získal všetko, aby som získal večnosť.

Ježišu, upriamuj moje srdce na skutočné hodnoty, na skutočný poklad, ktorým si Ty sám. Osloboď moje srdce od naviazaností na hmotné a pozemské dobrá a napĺňaj ho vďačnosťou za Tvoju nesmiernu láskou, ktorou ma miluješ.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie - Ježišovi zvliekajú šaty - MODLITBA

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Bola prítomná každý deň na jednej alebo viacerých svätých omšiach, ostávala dlho v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou a prijímala, ako len najčastejšie mohla, Eucharistiu. Nočné bdenia boli pre ňu časom určeným na kontempláciu. V tých hodinách čerpávala svetlo, silu a lásku. Angela bola hlboko pohrúžená do modlitieb. Kráčala, spievala alebo preberala zrniečka svojho ruženca z čierneho jantáru. Zrniečka boli navlečené na bielom povrázku. Kráčajúc a modliac sa, udržiavala v tých, čo ju sprevádzali, zbožnosť a oživovala ducha ich viery.”

Angela, pre ktorú modlitba bola úplným vydaním sa Bohu. Bože, rob so mnou, čo Ty chceš, som celá Tvoja.

“Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa.” Lk 23, 35

Úplne vydaný do rúk iných. Nechávaš sa pribiť na kríž a úplne sa vydávaš Otcovej vôli dokončiť plán spásy, aby si mi daroval večnosť.

Ježišu, daruj mi milosť, byť v modlitbe tak vydaná pôsobeniu Teba a Tvojho Ducha, ako si bol Ty na kríži vydaný do Otcovej vôle.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie - Ježiša pribíjajú na kríž - POKOJ

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Obdiv v tej atmosfére modlitby a pokánia, ktorú Angela vedela vytvoriť, sa menil na mlčanlivé rozjímanie. Áno, v meditácii pochopili, že ak chcú dostať od Pána zázrak pokoja, musia zmeniť život. Pokojná radosť, ktorú Angela vyžarovala, bola nákazlivá. Jej reč prejavovala vnútornú hĺbku. Hovorievala o Bohu, ako by ho bola stretla a žila s Ním.”  

Angela, tvorkyňa pokoja. Prinášajúca zmierenie a pokoj tam, kde ho niet.

“Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.” Lk 23, 33 – 34

Zvuky kladiva pribíjajúce klince. Pribíjajúce Teba. A v tom všetkom zaznievajú Tvoje slová odpustenia a pokoja. Pribitý na kríži za mňa, odpúšťajúci a napriek bolesti prinášajúci pokoj.

Ježišu, prosím Ťa o milosť, aj v náročných chvíľach života, mať srdce naplnené pokojom. Prosím Ťa o srdce odpúšťajúce a šíriace pokoj.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie - Ježiš na kríži zomiera - NOVÝ ŽIVOT

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Som zasnúbená tomu, ktorému slúžia anjeli, pred jeho krásou sa chveje slnko i mesiac. To, čo som vždy hľadala, teraz vidím. V to, čo som dúfala, teraz mám; v nebi som navždy spojená s tým, ktorého som na zemi milovala. Obeť celého bytia, až k úplnému darovaniu seba. V každodennosti všedného života premeneného však dennodenným obnovovaním vzájomnej výmeny lásky. To je nový život.”

Angela, žena nového života, novej inšpirácie, novej vízie.

“Žíznim.” Jn 19, 28

Žíznim po Tvojej láske, po láske, ktorá dáva nový život. Zomieraš, aby si priniesol nový život. Tvoja smrť je bránou k môjmu životu.

Ježišu, uhas môj smäd po Tvojej láske a daj mi milosť svojím životom hasiť Tvoj smäd.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie - Ježiša skladajú z kríža - POKORA

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Angela pokračovala v diktovaní, nechávajúc pozvoľna prúdiť z duše jednoduché slová, bez rétoriky, ktoré modlitba obrúsila a očistila. Vedela, že inšpirácia neprišla od nej, ale od Iného, ktorý ju do nej vložil ako vzácne semeno. Ona ho prijala z milosti Božej, chránila ho a vypestovala k zrelosti pokáním a modlitbou a precedila ho darom rozoznávania, ktorým ju obohatil Duch Svätý. “Slová sú moje, cítim ich vo vnútri. Zdá sa mi, že ich opakujem správne. Ale ak by ste zbadali niečo, čo sa nehodí, prosím vás, povedzte mi to úprimne.” Toto pokorné zmýšľanie Cozzana dojalo. Naozaj, tá žena musela byť svätá.”

Angela, žena pokory, vedomá si svojich limitov i veľkej úlohy, ktorú jej Boh zveril. Pokora, čnosť svätých.

“A tvoju vlastnú dušu prenikne meč.” Lk 2, 35

Mária, keď Ježiša skladali z kríža a vložili Ti ho do náručia – čo všetko sa v Tebe odohrávalo? Ľudské limity na jednej strane, bezmocnosť, smútok, úloha naplniť Božiu vôľu na druhej strane. Ty, pokorná služobnica, zostávaš aj pokornou Matkou. V pokore prijímaš a plníš vôľu Otca tak, ako aj Tvoj Syn.

Ježišu, prosím Ťa o srdce pokorné, ktoré nebude pozerať na odsúdenie zo strany iných, ktoré vedomé si svojich limitov, bude napĺňať vôľu Otca.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie - Ježiša vkladajú do hrobu - ODOVZDANOSŤ

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

“Angeline posledné slová: Keď sa Boh blíži, aby nás povolal, človek si pripomína celý svoj život. Život je skutočne veľký dar, najmä pre kresťana, ktorý pozná Božiu lásku a prežíva ju deň čo deň. Radostná zvesť lásky je veľkým svetlom, osvecujúcim našu pozemskú púť. Robte v živote to, čo by ste si v okamihu smrti priali, aby ste robili.”

Angela, žena odovzdaná do Božích rúk. Žena vychutnávajúca si život v plnosti a odovzdanosti.

“Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.” Jn 19, 40 – 42

Zdanlivý koniec. Ticho. Bezmocnosť. Tisíc otázok. Dokončil si dielo vykúpenia. Vkladajú Ťa do hrobu, aby si mohol ako Víťaz slávnostne vstať.

Ježišu, prosím Ťa o milosť, žiť život v úplnej odovzdanosti sa do rúk Otca a žiť tak s pohľadom upretým na Teba.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

Záver

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svätým krížom svojim vykúpil svet.

Pane, spoločne so svätou Angelou sme kráčali touto krížovou cestou, krížovou cestou Otcovej vôle. Krížovou cestou sa však ani Tvoj, ani náš život nekončí. Slávne vstávaš ako Víťaz a pozývaš nás v novému životu, k životu oslávenému. Pomôž nám kráčať so zrakom upretým na Teba, poznávajúc a plniac tak vôľu Otca. Amen.

Krížová cesta sa dá stiahnuť tu: Krížová cesta so sv Angelou 2021
Úryvky zo života sv. Angely sú prevzaté z knihy Proti vetru pod vánkom Ducha.
Text a spracovanie: Sr. Damiána Lužná, OSU
Obrazová príloha: Paolo Orlando: Ikona Ukrižovania (Le Grezze)
Maľby: Andrea Škrabáková
Trnava, 2021

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Odkrytie Božieho pohľadu a umenie prázdnych rúk

Sestry uršulínky nedávno privítali sr. Veroniku Baráthovú, aby viedla duchovnú obnovu zameranú na identitu ženy a hľadanie Božieho pohľadu na každodenné situácie v zasvätenom živote. Sr. Veronika Baráthová, sa venovala téme “Žena v zasvätenom živote”, kde zdôraznila význam vzťahu s Ježišom a jeho premieňajúci vplyv na všetky ostatné vzťahy.

Čítať viac »

STRETNUTIE REHOĽNÍKOV O UMELEJ INTELIGENCII: AI GETTIN GREADY FOR THE AGE OF AI

V Bratislave sa uskutočnilo pútavé stretnutie rehoľníkov zorganizované sestrami uršulínkami, ktoré sa venovalo téme umelej inteligencie (AI). Viac ako 30 účastníkov sa zišlo, aby sa naučili viac o AI od Martina Krčka, experta na túto oblasť. Prednášky zahŕňali dôležité aspekty ako prečo je AI dôležitá, jej základné fungovanie a možnosti využitia.

Čítať viac »

Návšteva apoštolského nuncia

Uršulínsky kláštor bol prvým sídlom apoštolskej nunciatúry po vyhlásení vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993.
Túto spätosť spojenú s príležitosťou oslavy sviatku Loretánskej Panny Márie v nedeľu 10.12.2023 sme využili k tomu, aby sme pozvali na návštevu súčasného apoštolského nuncia na Slovensku.

Čítať viac »

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »

Stretnutie sestier

Počas jesenných prázdnin sa v komunite v Suchej nad Parnou uskutočnila provinciálna konferencia a tiež mimoriadna provinciálna kapitula. Nakoľko to bola kapitula celej provincie, mali sme príležitosť stretnúť sa takmer všetky a zdieľať naše sesterstvo.

Čítať viac »

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »

Rím – Brescia – Desenzano

V utorok večer, netušiac, čo nás všetko čaká, sme sa stretli celá pútnická skupinka v bratislavskom kláštore, aby sme hneď v skorých ranných hodinách mohli odísť do Ríma. Symbolika sa nezaprela hneď na začiatku. Na túto púť sa prihlásilo presne jedenásť dievčat. Presne toľko spoločníčok zobrala so sebou sv. Uršuľa na jej púť. Sprevádzali nás štyri sestry a páter Jakub Garčár (SJ).

Čítať viac »

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

Pannu Máriu v Lukášovom evanjeliu sme mali možnosť spoznávať v dňoch 28. – 30. 4. 2023 v Bojničkách.
Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 12 mladých žien a tri sestry. Víkendom nás sprevádzal Jakub Garčár, SJ.

Čítať viac »

Viete, čo je to kuťa? Alebo ako sme slávili narodenie Pána tieto Vianoce.

Keď na chodbách nášho kláštora svietilo iba svetlo sviec, za spevu kolied sa stretávali pred kaplnkou dve komunity. Po adorácii a slávnostných vešperách vychádzala z kaplnky komunita s najstaršími sestrami a po schodoch schádzala komunita našich ukrajinských priateľov. Na rukách niesla mama Svetlana malého Romanka a pán Saša niesol v rukách niečo veľké, zjavne ťažké. Dar k Vianociam…

Čítať viac »

STRETNUTIE MENÍ ŽIVOT

V auguste 2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže. Stretnutie mladých z celého sveta. Chceme umožniť skupine 22 aktívnych mladých ľudí reprezentovať aj našu krajinu. Celý pobyt aj s cestou však stojí 800,- na osobu, spolu nás to teda bude stáť viac ako 17 000,-. Približne polovicu nákladov sme schopní hradiť z vlastných zdrojov a zo zdrojov účastníkov, stále nám však chýba viac ako 8 000,-.

Čítať viac »

AKO BOH PLNÍ NAŠE SNY ALEBO DAR PRE URŠULÍNKY

Pri upratovaní našej veľkej jedálne rada počúvam Simu Magušinovú (a so mnou polovica prízemia nášho kláštora :). Mám rada jej pravdivé, hlboké a zároveň jednoduché texty. Raz som sa tak zamýšľala nad tým, aký text by Sima vymyslela na rehoľný život. Čo by na ňom vyzdvihla a ako by ho vnímala.

Čítať viac »

Ursuline Global Compact on Education (Uršulínska globálna výchovná aliancia)

15. októbra 2021 začalo celosvetové dobrodružstvo uršulínskych škôl. Boli sme pozvaní, aby sme spolu so všetkými uršulínskymi školami na svete odpovedali na výzvu sv. Otca Františka a pozreli sa na to, čo môžeme spoločne robiť, aby náš svet bol krajším a lepším. Na túto výzvu sme s radosťou odpovedali. Slovensko reprezentovalo naše Gymnázium Angely Merici v Trnave a zo začiatku aj Spojená škola sv. Uršule v Bratislave.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

“Strava pravidelná, pomazánky vynikajúce.” Aj tak by sa dala v krátkosti vyjadriť víkednovka, ktorú sme uplynulý víkend prežili. My sme však išli na hlbinu. Ústrednou témou nášho spoločného času bolo Otcovo srdce a úryvok zo Sv. Písma Jn 10,10 (“Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali života aby ho mali hojnejšie.”).

Čítať viac »

Púť po stopách za svätými so zamestnancami našich uršulínskych škôl

Po dvoch rokoch odkladania našej púte kvôli pandémii spôsobenej Covid 19, sa sedem sestier uršulínok, brat Karol OFM a 38 našich priateľov (zamestnancov uršulínskych škôl – Základná škola s materskou školou Angely Merici v Trnave, Spojená škola sv. Uršule v Bratislave, Gymnázium Angely Merici v Trnave a Mateřská škola sv. Voršily v Prahe, rodinných známych a priateľov) radostne vydali na cestu do Talianska.

Čítať viac »

72. výročie Akcie rehoľníčky v Suchej nad Parnou

Pri lurdskej jaskyni v záhrade kláštora sestier uršulínok v Suchej nad Parnou si Konfederácia politických väzňov Slovenska, Ústav pamäti národa a Rímska únia Rádu sv. Uršule 31. augusta pripomenuli 72. výročie Akcie Rehoľníčky – vyvezenia rehoľníčok z kláštorov komunistickým režimom v roku 1950. Viac vo video zázname.

Čítať viac »

Púť žiakov k sv. Angele

V máji sme sa dvakrát vydali na púť po stopách svätých a najmä po stopách sv. Angely Merici. V sprievode pátra Pavla Trga, SJ, brata Filipa OFM, sr. Márie-Rity Žiakovej, OSU a sr. Damiány Lužnej, OSU sme objavovali so 106 študentami Gymnázia Angely Merici z Trnavy život našej zakladateľky sv. Angely. Každým krokom sme si uvedomovali veľkosť tejto svätej ženy. A ako vnímali túto púť naši žiaci?
Pozrite si video, fotky a prečítajte ich vlastné slová.

Čítať viac »

Covid fighters u sestier v Suchej

Prázdniny v plnom prúde keď nás zrazu vyruší správa od sestier zo Suchej nad Parnou. Takmer celá komunita našich najstarších sestier je pozitívna a pozitívne sú aj ošetrovateľky. Prišla prosba o pomoc.

Čítať viac »