výberové konanie

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok,
Uršulínska 3, 812 04 Bratislava

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výberové konanie

 na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Angely Merici,
Halenárska 45, 917 01 Trnava

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

– Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

Osobitné podmienky:

– predloženie písomne spracovaného návrhu koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 5 strán
– bezúhonnosť
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti (§ 10 zák.č.317/2009 Z. z.)

Vítané predpoklady

– znalosť  a orientácia v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve zariadenia s právnou subjektivitou a znalosť právnych predpisov z oblasti školstva
aktívna znalosť práce s PC
– znalosť cudzieho svetového jazyka
– absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov
– vyjadrenie správcu farnosti k osobe uchádzača

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
1. vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
2. štruktúrovaný profesijný životopis
3. doklad  potvrdzujúci dĺžku odbornej pedagogickej praxe
4. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
5. fotokópia o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady
6. odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
7. súpis prípadných realizovaných projektov
8. kópie certifikátov alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
9. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky s dokladmi treba doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie ZŠ s MŠ Angely Merici“ najneskôr do 11.6.2021 na adresu: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava. V prípade osobného doručenia prihlášky vyhlasovateľ určuje termín doručenia dňa 11.6.2021 od 9.00 do 12.00 hodiny. Uchádzači, ktorí splnia uvedené podmienky budú informovaní vyhlasovateľom o termíne a mieste výberového konania.

V Bratislave dňa 12.5.2021

Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela, OSU
provinciálna predstavená

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Sestra Jana Pavla, OSU: Vnímajme jedinečnosť svojho duchovného života

Možno aj vy rozmýšľate, či k vám Boh naozaj hovorí. Možno máte pochybnosti o tom, či vás volá k rehoľnému životu. Stále čakáte na chvíľu, keď sa s vami zatrasie zem? Podobné pocity zažívala aj sestra Jana Pavla, OSU, ktorá pôsobí aj ako učiteľka na Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave. Rozprávali sme sa s ňou o jej povolaní, o tom, ako porovnávanie sa s druhými spôsobilo ťažkosti v jej duchovnom živote, ale aj o tom, prečo je dôležité, aby sa študenti v škole naučili viac, ako len učivo.

Čítať viac »

ZŠ Angely Merici na rádiu Lumen

V stredu 7. apríla 2021 bola v katolíckom Rádiu Lumen odvysielaná relácia Lupa, v ktorej bola predstavená naša Základná škola s materskou školou Angely Merici v Trnave. Do prípravy tejto relácie sa zapojili pedagogickí zamestnanci školy, sestry uršulínky, otec František Fedorišin , rodičia našich žiakov i samotní žiaci.

Čítať viac »

Krížová cesta so sv. Angelou Merici

Úryvky zo života sv. Angely sú prevzaté z knihy Proti vetru pod vánkom Ducha.
Text a spracovanie: Sr. Damiána Lužná, OSU
Obrazová príloha:
Paolo Orlando: Ikona Ukrižovania (Le Grezze)
Maľby: Andrea Škrabáková
Trnava, 2021

Čítať viac »

Víkend so sv. Angelou

Túžba nás, sestier, vnikať ešte hlbšie do charizmy, ktorú nám zanechala naša zakladateľka svätá Angela Merici, vyústila do spoločnej duchovnej duchovnej obnovy. Uskutočnila sa v dňoch 6.-7. marca online formou.

Čítať viac »