Usilujte sa, aby vás viedla jedine láska k Bohu a horlivosť za duše.

ANGELA MERICI, 2. RADA

Svätá Angela svojim dcéram neurčila konkrétnu formu apoštolátu, ale pobádala ich, aby boli vnímavé na vnuknutia Ducha Svätého a tak odpovedali na potreby čias. Počas piatich storočí sa uršulínky snažili byť verné charizme svojej zakladateľky a celý ten čas mali účasť na výchovnom poslaní Cirkvi v jeho rozmanitých formách.

V súčasnosti uršulínky na Slovensku pokračujú v tradícii Inštitútu. Vo vedomí, že katolícka škola má pre Cirkev osobitnú dôležitosť, hneď po páde totalitného režimu znovu otvorili školy a školské zariadenia v Bratislave a v Trnave, kde sa sestry svojou prácou a apoštolským úsilím v najrôznejších formách snažia ohlasovať Ježiša Krista a ponúkať vzdelávanie v kresťanskom duchu. So všetkými uršulínskymi školy na svete sú spojené znakom SERVIAM – poslaním služby a výchovy k službe.

V snahe mať na zreteli celistvý rozvoj tých, ktorí sú nám zverení, sa naše sestry podieľajú na výchovnom poslaní aj v centrách voľného času. SCVČ v Modre, ktoré zriaďuje občianské združenie SABUŽ – po novom SERVIAM SPACE, celoročne ponúka deťom aj mládeži voľnočasové aktivity napomáhajúce rozvoju a ochrane duchovných hodnôt, osobných schopností a rozvoju osobnosti. Pri ZŠ s MŠ sv.  Angely Merici tiež zriaďujeme CVČ, kde ponúkame širokú paletu krúžkov. Viac sa dozviete na ich jednotlivých stránkach:

Ďalšie pole pôsobenia sestier predstavuje práca na stredoškolskom internáte v Trnave, ktorý patrí ku Gymnáziu sv. Angely Merici. Stredoškolský internát pri SZŠ sv. Alžbety v Košiciach nepatrí pod našu správu, no nachádza sa v priestoroch nášej budovy a sestry tu pracujú ako vychovávateľky. Časť priestorov košického kláštora sa využíva aj na podnájom pre vysokoškoláčky a pracujúce ženy, čím sa apoštolské pôsobenie sestier v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom rozširuje aj na túto vekovú skupinu.

Apoštolát sestier závisí aj od potrieb konkrétneho miesta, kde sa komunita nachádza a tiež od rôznosti darov, ktorými Pán obdaroval jednotlivé sestry, preto okrem našich apoštolských diel sú sestry zapojené do služby Cirkvi aj v iných oblastiach. Všetky sme však spojené jedným povolaním horlivosti za Boha a za duše. Špecifický a nenahraditeľný apoštolát modlitby a obety žijú naše najstaršie a choré sestry, ktoré sú tichou ale účinnou podporou činnosti sestier v našej provincií.