Formácia je

cesta životom v náčúvaní Božiemu Duchu

v stálej túžbe
nechať sa ním pretvárať

na obraz Ježiša Krista.

Začína rozhodnutím sa pre nasledovanie Krista, rozprestiera sa na celý život a končí smrťou ako vrcholným úkonom odovzdania sa Bohu. Preto sa nazýva aj permanentná, stála. Prvé roky formácie sa nazývajú počiatočnou formáciou. Tvorí ju obdobie postulátu, noviciátu a juniorátu. Je to čas prípravy na úplné zasvätenie sa Bohu večnými sľubmi.

Prvým formátorom je Duch Svätý, potom sú to osoby poverené formáciou, ale i každý človek a každá denná situácia. Závisí od učenlivosti voči Duchu Svätému či zasvätená osoba je schopná vidieť v každej okolnosti milujúcu Otcovu ruku, ktorá ju dotvára na obraz milovaného Syna.

KANDIDATÚRA

Je to obdobie prvých nesmelých krôčikov na ceste hľadania miesta v Božom pláne, kedy sa dievča len zďaleka zoznamuje so životom uršulínok. Občas sa zúčastňuje na liturgickej modlitbe, strávi niekoľko dní so sestrami v komunite, zúčastňuje sa rehoľných slávností.

Aj ona i my sa snažíme rozpoznať, či ide skutočne o povolanie k zasvätenému životu a či je to povolanie do nášho Inštitútu. 

Dĺžka kandidatúry závisí od situácie a potreby dievčaťa. Zvyčajne sa odporúča dokončenie štúdia.
Ak sa dievča rozhodne pokračovať v ceste, umožní sa jej počas kandidatúry niekoľkomesačný pobyt v niektorej z komunít ako prostriedok k ďalšiemu rozlišovaniu povolania a ako príprava na postulát.

POSTULÁT

Život sa podstatne zmení tým, že je prežívaný v konkrétnej komunite spolu so sestrami uršulínkami, v istej odlúčenosti od rodiny, priateľov a prostredia, v ktorom postulantka prežívala doteraz svoj život.

V komunite je priestor na bližšie poznávanie seba vo vzťahoch k sestrám, k práci, k modlitbe, k spoločnému životu. Práca nemusí zmeniť svoj charakter, ale je dôležité, aby sa prežívala v novom duchu – učí sa všetko zamerať na oslavu Boha a pre dobro ľudí. Nastupuje na cestu zbližovania sa s Božím slovom, učí sa porovnávať s ním vlastný život, vážiť si čas ticha, kontemplácie, načúvania, aby sa jej vzťah s Kristom prehlboval. Štúdiom sa prehlbuje v pravdách viery, zoznámuje sa s meričiánskou spiritualitou a s dejinami uršulínok. Postulantka sa necháva spoznávať tiež formátorkou, aby lepšie videla Božie volanie v jej živote. Obdobie postulátu trvá 6 mesiacov až 2 roky.

NOVICIÁT

Noviciát je čas prebývania s Kristom, ale nie zastavením sa na ceste. Počas noviciátu novicka získava novú skúsenosť života v Inštitúte, stvárňuje si jeho duchom myseľ i srdce a stále hlbšie poznáva svoje povolanie, motivácie i schopnosti. Modlitba má v živote novicky prvé miesto. Rozjímanie je živené Božím slovom, komunitná modlitba sa vyjadruje živou liturgiou. V čase tridsaťdňových duchovných cvičení novicka získava skúsenosť dlhšej modlitby, duchovného rozpoznávania a prehlbuje sa v láske k Ježišovi Kristovi, ktorému túži zasvätiť svoje panenstvo i celý svoj život. Je to tiež i obdobie štúdia a radostného komunitného života v komunite noviciátu. Obdobie noviciátu trvá dva roky, pričom v druhom roku novicka absolvuje apoštolskú prax v komunitách provincie.

JUNIORÁT

Keď novicka jasne pozná, že túži nasledovať Krista v uršulínskom spôsobe života, keď vidí, že je stále viac priťahovaná žiť len pre Krista a jeho Kráľovstvo ako jeho nevesta, požiada o pripustenie k prvým sľubom. Skladajú sa na 3 roky. Juniorka žije v komunite zapojená do jej apoštolátu, pokračuje vo formácii, ktorá sa začala v predchádzajúcich obdobiach s osobnou zodpovednosťou za svoj rast a napĺňanie ideálov, s ktorými sa stotožnila v noviciáte. Učí sa nachádzať rovnováhu medzi komunitným, apoštolským a osobným životom, životu kontemplácie v činnosti. Snaží sa, aby jej apoštolát bol preniknutý a oživovaný modlitbou, v ktorej nachádza silu pre prekonávanie ťažkostí. Po 3 rokoch sa rozhodne, či obnoví svoje zasvätenie na ďalšie 2 roky. Počas týchto rokov sa venuje systematicky teologickému štúdiu prípadne si dopĺňa vzdelanie, aby mohla plniť poslanie, ktorým bude poverená. Juniorát môže trvať 5 – 9 rokov.

VEČNÉ SĽUBY

Obdobie juniorátu sa končí večnými sľubmi, definitívnym áno, Bohu, ktorý ju prvý miloval. Táto odpoveď lásky na lásku je spečatená snubným prsteňom, ktorý vyjadruje, že odteraz patrí len Kristovi a je definitívne začlenená do Inštitútu. Počiatočná formácia sa završuje večnými sľubmi, ale to neznamená, že sa formácia končí. Večné sľuby sú potvrdením správnosti voľby zo strany Cirkvi, ktorá ich prijala. Sú začiatkom nepretržitej formácie, kráčaním po ceste rastu v láske k Bohu i k ľuďom, denným pretváraním sa Božím slovom a sviatosťami, komunitným i apoštolským životom. Je to stále hľadanie toho, čo chce Boh pre danú chvíľu na danom mieste pre jednotlivé osoby i pre celok. Je to neustále rozhodovanie sa v slobode pre nasledovanie Krista, rozhodovanie sa pre jeho spôsob myslenia, konania i cítenia. Touto vydanosťou Bohu sa uršulínka postupne stáva tým, čím je, skutočnou a panenskou nevestou Božieho Syna.

TRETIA PROBÁCIA

Trvá približne 10 mesiacov. Absolvuje ju každá uršulínka asi 10 rokov po prvých sľuboch. Tretia probácia je čas odlúčenia sa od aktívnejšieho života, čas stretnutia s Kristom v samote a dlhšej modlitbe. Je to intenzívne obdobie rehoľnej a apoštolskej obnovy, počas ktorého rehoľníčka má čas uvažovať o prijatých naučeniach a skúsenostiach, aby si urobila osobnú syntézu nášho uršulínskeho života pod vedením tzv. probanistmajsterky. V tomto čase si sestry konajú aj ignaciánske 30-dňové duchovné cvičenia. Jednu časť probácie strávia rehoľníčky spravidla v Generálnom dome v Ríme. Znovu študujú Stanovy, Spisy sv. Angely, dejiny nášho Rádu a nášho súčasného apoštolátu, zdieľajú svoje skúsenosti, putujú na vybrané posvätné miesta a miesta spojené so životom sv. Angely a vznikom Spoločnosti sv. Uršule. Druhá časť probácie je zameraná viac na apoštolské poslanie – probanistky si môžu po dohode s provinciálnou predstavenou vybrať z navrhnutých možností štúdium, apoštolskú službu alebo priamu skúsenosť uršulínskeho života v inej kultúre.