Spiritualitou a charizmou
uršulínok je

žiť tajomstvo Lásky.

Toto tajomstvo kresťanskej lásky uršulínky prežívajú podľa odkazu sv. Angely v 3 rozmeroch:

Snúbenectvo

V O   V Z Ť A H U   S   K R I S T O M

Boh sa stal človekom, aby sme my mohli mať účasť na jeho božskom živote. Biblia i mystici videli vo vtelení tajomstvo manželského zväzku s ľudstvom, Stvoriteľa so svojím stvorením, naplnenie odvekého Božieho plánu. Pre Angelu dokonalosť spočíva v zjednotení sa s Kristom, dokonalosť teda spočíva v láske. Angela preto predkladá svojim dcéram ideál – majú sa stať skutočnými a panenskými nevestami Božieho Syna. Snúbenecký vzťah s Kristom je prameňom, z ktorého vyviera sesterstvo v komunitách a materstvo v apoštoláte. 

Materstvo

V    A P O Š T O L Á T E

Duchovné materstvo je pre nás dôsledkom zjednotenia sa s Kristom. Uršulínka usilujúca sa o spojenie s Kristom, o kontempláciu Boha v realite života, je apoštolkou. A to tým viac, čím je kontemplatívnejšia. Naša apoštolská činnosť by podľa odkazu sv. Angely mala byť poznačená výnimočnou pečaťou, pečaťou duchovného materstva. Angela svojim dcéram neurčila konkrétnu formu apoštolátu, ale pobádala ich, aby boli vnímavé na vnuknutia Ducha Svätého a tak odpovedali na potreby čias a na najzákladnejšiu potrebu každého človeka, potrebu Boha.  

Sesterstvo

V    K O M U N I T E

Komunitný život je podstatný pre uršulínske povolanie. V komunite nachádzame oporu a radosť, istotu a plodnosť pre našu činnosť. V duchu sesterstva žijeme spoločný život modlitby, apoštolskej práce a celého denného života. Komunita je pre nás priestorom pre rast v láske, vo vzájomnom obohatení rôznosti osôb spoločenstva, do ktorého nás Boh povolal. V nej sa učíme zdieľať svoje dary prijaté pre budovanie všetkých. Zároveň je však stále vo vývoji a ponížene prijíma ťažkosti spojené so snahou žiť sesterskú lásku bez oslabnutia. Čím viac je naša komunita zjednotená a sesterská, tým hlbší je jej vplyv.

Pod vplyvom Ducha sa kontemplácia a činnosť u Angely a jej dcér dopĺňajú.
Svoju apoštolskú horlivosť sú povolané prežívať s vedomím, že prameňom ich zápalu je Kristov Duch, ktorý sa v nich modlí, pôsobí a pretvára ich život. Učenlivosť Duchu Svätému je teda jednou z najcharakteristickejších známok tejto spirituality.

S učenlivosťou voči Duchu Svätému, ktorý zjednocuje naše životy a všetko obnovuje, snažíme sa v našom osobnom, ale i v komunitnom  a apoštolskom živote žiť nasledovné hodnoty, ktoré nám sv. Angela odovzdáva vo svojich Spisoch:

Rozlišovanie

Zakorenenie vo viere, načúvanie Duchu Svätému a rozhodovanie sa pre dobro v slobode a v pravde.

Vľúdnosť

Radostný a trpezlivý prístup k človeku naplnený ľudskosťou a láskavosťou.

Úcta

Poznanie a prijatie vlastnej identity Božieho dieťaťa a rešpektovanie dôstojnosti a jedinečnosti druhého.

Jednota

Ochota kráčať k spoločnému cieľu v úcte a dôvere, napriek našej rôznosti.

Služba

Pozornosť voči potrebám druhých a ochotné realizovanie skutkov lásky.