Snažte sa starostlivo a pozorne poznať a pochopiť správanie svojich dcér a vybadať ich duchovné a časné potreby.

ANGELA MERICI, 4. RADA

Apoštolát výchovy a vzdelávania má dôležité miesto v histórií uršulínok Rímskej únie. Uršulínske školy po celom svete sú spojené mottom SERVIAM a hodnotami, vychádzajúcimi z Evanjelia, z učenia Cirkvi a obzvlášť zo Spisov sv. Angely Merici, našej zakladateľky.  Je dôležité, aby všetci tí, ktorí spolupracujú so sestrami uršulínkami v tejto službe, poznali a chápali ducha sv. Angely. 

HODNOTY

URŠULÍNSKEJ VÝCHOVY

V našich školách chceme deti nie len vzdelávať, ale aj vychovávať v duchu viery. V snahe ísť spoločne vo vzdelávaní a výchove jedným smerom a s jasným cieľom sú v našich výchovných programoch integrované hodnoty, ktoré z veľkej miery vychádzajú z náboženskej výchovy, jej cieľov a tém. Sprevádzajú dieťa vývinom jeho osobnosti aj dozrievaním jeho viery od MŠ po strednú školu. Sú to: dobro a radosť, sebahodnota, komunikácia, dôvera, láska, pravda, sloboda, dôstojnosť, zodpovednosť. Každý rok si deti osvojujú jednu z týchto 9 hodnôt, ku ktorým je priradený konkrétny symbol. 

BROŽÚRA

O URŠULÍNSKEJ VÝCHOVE

Veríme, že táto brožúra nám pomôže poznať a prehĺbiť bohatstvo uršulínskej výchovy, ktorá má svoju dlhú históriu a spája pedagógov, žiakov a rodičov po celom svete. Nech je nám pomôckou a inšpiráciou k utváraniu a upevňovaniu výchovno-vzdelávacích priorít na našich slovenských školách a spája nás so všetkými uršulínskymi školami vo svete. Nech sú naše školy stále viac miestami radosti, prijatia a dobrých vzťahov, v ktorých je zjavné Božie kráľovstvo.

SR. SAMUELA HARMÁČKOVÁ, OSU

provinciálna predstavená