Boli ste vyvolené za opravdivé a panenské
nevesty Božieho Syna...

ANGELA MERICI, REGULA

Rímska únia Rádu sv. Uršule, (www.ursulines-ur.org) jedna z vetiev duchovnej rodiny založenej sv. Angelou Merici, je medzinárodný rehoľný inštitút pápežského práva, v ktorom sa kontemplácia a apoštolát navzájom prenikajú a oživujú. Charakterizuje nás: snúbenectvo (kontemplácia), materstvo (apoštolát) a sesterstvo (komunitný život), ktoré sú typické a podstatné pre náš život. 

Profesia evanjeliových rád zaväzuje sestry nasledovať Krista radikálnym zasvätením sa v čistote pre Kráľovstvo Božie a v stave chudoby a poslušnosti, ktorý si Pán zvolil pre seba.

S dynamickou vernosťou charizme sv. Angely si sestry osvojujú dvojitú a jedinú lásku, ktorá sv. Angelu oduševňovala – darujú sa Bohu v úplnom zameraní sa na jeho službu a na spásu celého sveta. 

KOMUNITNÝ ŽIVOT je podstatný pre uršulínske povolanie. Sestry žijú v komunitách spoločenstvo modlitby, apoštolskej práce a celého denného života. Snažia sa, aby bol preniknutý úctou a slobodou, ktoré boli charakteristické pre sv. Angelu.  

POSLANIE, ktoré Cirkev zveruje sestrám, je poslanie výchovy v rozmanitých formách so zreteľom na evanjelizáciu. Sme povolané byť vnímavé na znamenia čias poznať, prijímať a rozvíjať osobnosť človeka a pomáhať mu odpovedať na výzvy Božej lásky v jeho živote. V šľapajach sv. Angely, s učenlivosťou voči Duchu Svätému, ktorý zjednocuje naše životy a všetko obnovuje, snažia sa sestry tiež o potrebné prispôsobenie podľa času a potrieb s radostnou nádejou v moc Ducha Svätého.

MEDZINÁRODNOSŤ Rímskej únie, rozšírenej po celom svete, nás vyzýva k tomu, aby sme práve svojou rozmanitosťou ukazovali jednotu a všeobecnosť Cirkvi a svedčili o láske v rozdelenom svete. Rímsku úniu Rádu sv. Uršule tvorí 25 provincií a 3 skupiny závislé od generalátu, ktoré sa nachádzajú v 34 krajinách všetkých obývaných svetadielov. V súčasnosti má Rímska únia okolo 2000 členiek, ktoré žijú v 240 domoch.

Generálna predstavená:
SR. SUSAN FLOOD, OSU

Generálny dom:
RÍM, VIA NOMENTANA 236

MISIJNÉ POSLANIE je v tradícii nášho inštitútu. Už prvá uršulínska misionárka – sv. Mária od Vtelenia, odpovedala na naliehavú potrebu vtedajšej Cirkvi. Podľa jej príkladu mnohé sestry opustili svoju vlasť, aby išli hlásať Evanjelium. Niektoré zo sestier našej slovenskej provincie tiež pôsobili na misiách (sr. Dominika Dufferová, sr. Margita Ambrišková, sr. Stanislava Bošnáková)

ODKAZ GENERÁLNEJ KAPITULY 2019