výberové konanie

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok,
Uršulínska 3, 812 04 Bratislava

vyhlasuje

výberové konanie

 na obsadenie funkcie riaditeľa

Spojenej školy sv. Uršule,

Nedbalova 4, 811 01 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • – odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • – najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • – zaradenie minimálne do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • – bezúhonnosť
 • – zdravotná spôsobilosť
 • – ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • – riadiace a organizačné schopnosti
 • – schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • – základná znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblasti školstva, pracovno – právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt
 • – základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva

Zoznam požadovaných dokladov:

 • – vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
 • – písomná prihláška do výberového konania
 • – overené kópie dokladov o vzdelaní  
 • – potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa
 • – profesijný štruktúrovaný životopis  
 • – potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • – potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list cirkevný nie starší ako 3 mesiace)
 • – odporúčanie kňaza
 • – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy  
 • – písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4
 • – písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou (rozhodujúci je dátum doručenia pošty) alebo priniesť osobne s označením „Výberové konanie, Spojená škola sv. Uršule“ do 9. júna 2023 do 12,00 hod. na adresu: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Bratislave dňa 15.5.2023

OSU/93/2023/M18

Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela, OSU
provinciálna predstavená

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Uršulínka v slume

Sestra Kevina Ekal, OSU pracuje v druhom najväčšom slume na svete
Naše školy v Trnave spolu s komunitou sestier uršulínok sa rozhodli podporiť prácu sestry Keviny Ekal, OSU v Keni, Nairobi.
Vďaka štedrosti žiakov a rodičov, námahám učiteľov sa v misijnej aktivite „misijný koláč“ s podporou sestier podarilo vyzbierať 2000€ pre prácu sestry Keviny v slume.

Čítať viac »

Svetové dni mládeže – Lisabon 2023

Dobrodružstvo začína. Aj týmito slovami by sme mohli začať naše zážitky zo Svetových dní mládeže v Lisabone 2023.
Našu skupinu Ursulines Youth Slovakia, teda slovenskú uršulínsku mládež, tvorilo s rôznymi obmenami dovedna 47 členov. A aj vďaka podpore našich sestier a mnohých darcov, sme sa v takomto hojnom počte mohli vydať na našu púť.

Čítať viac »

Rím – Brescia – Desenzano

V utorok večer, netušiac, čo nás všetko čaká, sme sa stretli celá pútnická skupinka v bratislavskom kláštore, aby sme hneď v skorých ranných hodinách mohli odísť do Ríma. Symbolika sa nezaprela hneď na začiatku. Na túto púť sa prihlásilo presne jedenásť dievčat. Presne toľko spoločníčok zobrala so sebou sv. Uršuľa na jej púť. Sprevádzali nás štyri sestry a páter Jakub Garčár (SJ).

Čítať viac »

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »