výberové konanie

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok,
Uršulínska 3, 812 04 Bratislava

vyhlasuje

výberové konanie

 na obsadenie funkcie riaditeľa

Spojenej školy sv. Uršule,

Nedbalova 4, 811 01 Bratislava

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • – odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy alebo školského zariadenia v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • – najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
 • – zaradenie minimálne do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • – spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • – bezúhonnosť
 • – zdravotná spôsobilosť
 • – ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
 • – riadiace a organizačné schopnosti
 • – schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
 • – základná znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblasti školstva, pracovno – právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vzťahujú na školu ako právny subjekt
 • – základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho školstva

Zoznam požadovaných dokladov:

 • – vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
 • – písomná prihláška do výberového konania
 • – overené kópie dokladov o vzdelaní  
 • – potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa
 • – profesijný štruktúrovaný životopis  
 • – potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • – potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list cirkevný nie starší ako 3 mesiace)
 • – odporúčanie kňaza
 • – čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy  
 • – písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4
 • – písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou (rozhodujúci je dátum doručenia pošty) alebo priniesť osobne s označením „Výberové konanie, Spojená škola sv. Uršule“ do 9. júna 2023 do 12,00 hod. na adresu: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia, Provincialát uršulínok, Uršulínska 3, 812 04 Bratislava.

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Bratislave dňa 15.5.2023

OSU/93/2023/M18

Mgr. Dana Harmáčková, sr. Samuela, OSU
provinciálna predstavená

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Vďačnosť za probáciu

Keď sa zamyslím nad uplynulým polrokom života, tak sa v mojej hlave vynorí slovo vďačnosť. Čím je tento polrok taký jedinečný? Žijem v atypických podmienkach. Mám čas myslieť a tešiť sa. Študovať, obdivovať krásu, spoznávať, veľa načúvať a modliť sa. Nie všetko je celkom ideálne, ak by bolo, to by som už nebola na tomto svete. Trápim sa s angličtinou a vyjadrovanie mojich myšlienok, často filozoficko-psychologicko-etických, mi dá občas riadne zabrať.

Čítať viac »

Duchovná obnova v Bojničkách

Pannu Máriu v Lukášovom evanjeliu sme mali možnosť spoznávať v dňoch 28. – 30. 4. 2023 v Bojničkách.
Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 12 mladých žien a tri sestry. Víkendom nás sprevádzal Jakub Garčár, SJ.

Čítať viac »

Viete, čo je to kuťa? Alebo ako sme slávili narodenie Pána tieto Vianoce.

Keď na chodbách nášho kláštora svietilo iba svetlo sviec, za spevu kolied sa stretávali pred kaplnkou dve komunity. Po adorácii a slávnostných vešperách vychádzala z kaplnky komunita s najstaršími sestrami a po schodoch schádzala komunita našich ukrajinských priateľov. Na rukách niesla mama Svetlana malého Romanka a pán Saša niesol v rukách niečo veľké, zjavne ťažké. Dar k Vianociam…

Čítať viac »

STRETNUTIE MENÍ ŽIVOT

V auguste 2023 sa v Lisabone uskutočnia Svetové dni mládeže. Stretnutie mladých z celého sveta. Chceme umožniť skupine 22 aktívnych mladých ľudí reprezentovať aj našu krajinu. Celý pobyt aj s cestou však stojí 800,- na osobu, spolu nás to teda bude stáť viac ako 17 000,-. Približne polovicu nákladov sme schopní hradiť z vlastných zdrojov a zo zdrojov účastníkov, stále nám však chýba viac ako 8 000,-.

Čítať viac »